ค่านิยมของเรา (VALUES)


  • ทำงานร่วมกันเป็นทีม ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลก และเพื่อความเป็นอันหนึ่ง อันเดียว
  • ความกล้าหาญ กล้าที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรม รับหน้าที่หลักและเผชิญกับความท้าทาย พร้อมเรียนรู้จาก ความล้มเหลว
  • ความเคารพ เคารพและยอมรับความแตกต่างทางความคิดและความต้องการต่างๆ จากทั้งเพื่อนร่วมงาน ลูกค้าและชุมชน
  • ความซื่อสัตย์ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส และยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและมาตรฐาน คุณภาพขั้นสูงสุด