หลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

  • ผู้จัดการระดับแรก สามารถเข้าร่วมหลักสูตรเกี่ยวกับการส่งเสริมประสิทธิภาพของทีมและการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการบริหารงาน
  • ผู้จัดการของผู้จัดการ สามารถเข้าร่วมหลักสูตรเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำ การนำความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
  • ผู้นำระดับอาวุโส มีโอกาสเรียนรู้วิธีโน้มน้าวผู้อื่น สร้างแรงบันดาลใจ สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้
  • ผู้บริหาร มีโอกาสพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จในอนาคตโดยวิธีคาดการณ์สภาวะในอนาคต การผลักดันให้เกิดผลงาน การสร้างความเป็นเลิศ