ผลิตวัคซีนเพื่อปกป้องชีวิต

เป็นเวลากว่าศตวรรษที่โรคติดเชื้อเป็นสาเหตุหลักที่คร่าชีวิตคนทั่วโลก แม้กระทั่งในประเทศที่พัฒนาแล้วก็ตาม
การสร้างภูมิคุ้มกัน เป็นหนึ่งในการปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพที่ประสบความสำเร็จที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อสู้กับโรคติดเชื้อและลดอัตราการเสียชีวิตลงทั่วโลก
องค์การอนามัยโลกประมาณการว่าวัคซีนช่วยชีวิตคนไว้ได้ปีละสามล้านคนทั่วโลก1
 ซาโนฟี่รู้สึกภูมิใจที่วัคซีนของเราสามารถปกป้องตัวเราและคนที่เรารักจากโรคติดเชื้อที่มีอยู่มากมายในทุกช่วงชีวิต ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจวัคซีนระดับสากลของเรา ได้ผลิตวัคซีนให้แก่ผู้คนทั่วโลกปีละหนึ่งพันล้านโด๊ส และไม่หยุดยั้งที่จะขยายประโยชน์ของวัคซีนออกไปป้องกันโรคติดเชื้อใหม่ๆ ขณะเดียวกับที่ปรับปรุงวัคซีนเดิมให้มีศักยภาพเพื่อเสริมสุขภาพและความผาสุกได้มากยิ่งขึ้น

การให้วัคซีน

วัคซีนคือการเตรียมพร้อมทางชีวภาพที่ปรับภูมิคุ้มกันต่อโรคชนิดหนึ่งให้ดีขึ้น
โดยทั่วไปวัคซีนมีสารคล้ายกับจุลชีพที่เป็นตัวก่อโรค การตอบสนองของภูมิคุ้มกันที่ถูกกระตุ้นโดยวัคซีนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มั่นใจว่ามี antibody เกิดขึ้นมากเพียงพอ และกลไกป้องกันตามธรรมชาติของร่างกายจะสามารถกำจัดการติดเชื้อใดๆ ได้ในอนาคต

ลดภาระของไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่คือการติดเชื้อไวรัสอย่างเฉียบพลันซึ่งแพร่กระจายจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งอย่างง่ายดาย และเกิดตลอดทั้งปีทั่วโลก ไข้หวัดใหญ่อาจนำไปสู่โรคแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น ปอดอักเสบ และอาจทำให้อาการของโรคที่เป็นอยู่เดิมร้ายแรงขึ้น เช่น หัวใจล้มเหลว เบาหวาน
องค์การอนามัยโลกประมาณว่าไข้หวัดใหญ่ทำให้ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตถึง 650,000 รายในแต่ละปี2
การได้รับวัคซีนเป็นส่วนสำคัญในการปกป้องคนและชุมชนจากความสูญเสียเพราะไข้หวัดใหญ่ เราเป็นผู้นำของโลกในการจำหน่ายวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โดยวัคซีนที่จัดจำหน่ายอยู่ทั่วโลกกว่าร้อยละ 40 ผลิตจาซาโนฟี่ ปาสเตอร์ 
เราจัดจำหน่ายวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไปมากกว่า 200 ล้านโด๊สเฉพาะในปีพ.ศ. 2560 

ในแต่ละปี หนึ่งในสิบคนจะป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่3

ปกป้องทารกน้อย

แต่ละปีมีทารก 130 ล้านคนที่ควรได้รับการปกป้องจากโรคภัยต่างๆ4 ซึ่งเป็นเรื่องท้าทาย ความก้าวหน้าด้านวัคซีนทำให้มีการใช้วัคซีนปกป้องหลายโรคที่เคยเป็นหายนะของชุมชนมาอย่างยาวนาน มีการนำวัคซีนชนิดใหม่มาใช้ผ่านการให้วัคซีนรวมแก่เด็ก แผนการให้วัคซีนระดับชาติที่ใช้อยู่ทุกวันนี้อาศัยวัคซีนรวมทั้งสิ้น
เพราะวัคซีนรวมหลายชนิดของเรา ซาโนฟี่จึงสามารถช่วยให้ทารกไม่ต้องเจ็บตัวมากด้วยวิธีง่ายๆ ทั้งยังทำให้แผนการคุ้มกันด้วยวัคซีนระดับชาติดีขึ้นและวงจรการจัดหาก็ง่ายขึ้นเช่นกัน เราส่งมอบวัคซีนให้แก่ทุกส่วนของโลกสอดคล้องกับมาตรฐานสาธารณสุขของแต่ละท้องถิ่น เป็นความพยายามอย่างต่อเนื่องในการสร้างนวัตกรรมที่ลดอุปสรรคในการเข้าถึงวัคซีนของเด็กๆ ช่วยให้เด็กได้รับการปกป้องจากโรคติดเชื้อที่ร้ายแรงหลายโรค

ขจัดโปลิโอให้หมดสิ้น

โปลิโอเคยทำให้เด็กทั่วโลกกลายเป็นอัมพาตหรือเสียชีวิตทุกปี5 ต้องขอบคุณวัคซีนที่ทำให้ตอนนี้เราใกล้จะกำจัดโรคโปลิโอให้สูญสิ้นได้แล้ว เรียนรู้ความมุ่งมั่นของเราในการปราบโรคโปลิโอเคียงคู่ไปกับองค์กรนานาชาติ
ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องวัคซีนของ
ซาโนฟี่ ปาสเตอร์