ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้มีผลใช้ครอบคลุมผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตทุกรายที่เข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์นี้ (ดังจะให้นิยามต่อไป) การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้แสดงว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้
เนื่องจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า
ท่านจึงควรศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อย่างสม่ำเสมอ

เว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์ออกแบบมาให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศไทย เว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์มีเจตนาให้เข้าถึงและใช้งานโดยผู้ที่พักอาศัยในประเทศไทยเท่านั้น แม้บุคคลที่อาศัยในประเทศอื่น ๆ จะสามารถเข้าถึงเว็บไซต์และเนื้อหาได้ด้วยก็ตาม

1. ทรัพย์สินทางปัญญา

เว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของและบริหารโดยบริษัท ซาโนฟี่-อเวนติส (ประเทศไทย) จำกัด (“ซาโนฟี่ ประเทศไทย”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มซาโนฟี่ รูปลักษณ์และองค์ประกอบใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ที่เรียกพบจาก URL www.sanofi.co.th (“เว็บไซต์นี้”) รวมไปถึงงานใด ๆ ที่มีลิขสิทธิ์ งานออกแบบ เครื่องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์และที่อยู่โดเมนได้รับการปกป้องตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเป็นทรัพย์สินของกลุ่มซาโนฟี่หรือกิจการในเครือ การใช้งานต้องได้รับอนุญาตหรือได้รับสัญญาให้ใช้สิทธิ์เสียก่อน

ห้ามมิให้กระทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข จัดเก็บ ถ่ายโอนหรือเผยแพร่องค์ประกอบใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม บนสื่อใดก็ตาม ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากซาโนฟี่ ประเทศไทย เว้นเสียแต่เพื่อการดำเนินงานของสื่อมวลชนโดยต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ณ ที่นี้และตามสิทธิว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิว่าด้วยทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ได้ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ สัญญาใด ๆ ที่ซาโนฟี่ ประเทศไทยเป็นผู้มอบสิทธิ์ให้ดังจะระบุต่อไปต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ (ก) ปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของซาโนฟี่ ประเทศไทย และ/หรือกลุ่มซาโนฟี่ และต้องไม่กระทำการใดก็ตามอันจะเป็นการบ่อนทำลายหรือเลือกปฏิบัติต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น และ (ข) ปฏิบัติตามขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซาโนฟี่ ประเทศไทยอาจเพิกถอนหรือยุติการให้สิทธิ์เมื่อใดก็ได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า เพื่อมิให้เกิดข้อสงสัย โปรดทราบว่าซาโนฟี่ ประเทศไทยอนุญาตให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้สามารถคัดลอกข้อมูลเพื่อการใช้งานส่วนตัวบนคอมพิวเตอร์ของตนเองโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์
การใช้งานที่ได้รับอนุญาต ต้องไม่เปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงสิ่งใด ๆ ที่ปรากฏหรือแสดงอยู่บนเว็บไซต์ไม่ว่าจะในลักษณะใด
ซาโนฟี่ ประเทศไทย กลุ่มซาโนฟี่ และ/หรือกิจการในเครือสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการทางกฎหมายหากถูกละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

2. ลักษณะของข้อมูล

เว็บไซต์นี้อาจนำเสนอความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์ หรืออาจเป็นเนื้อหาบางส่วนจากงานที่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ ข้อมูลดังกล่าวเป็นความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาหรือของสำนักพิมพ์เท่านั้น มิได้หมายความว่าเป็นความเห็นของซาโนฟี่ ประเทศไทยหรือกลุ่ม ซาโนฟี่แต่ประการใด ผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่พนักงานของซาโนฟี่ ประเทศไทยหรือกลุ่มซาโนฟี่และไม่ได้รับรายได้จากซาโนฟี่ ประเทศไทยเพื่อตอบแทนที่ให้นำความคิดเห็นมาใช้ ซาโนฟี่ ประเทศไทยไม่รับผิดชอบต่อความแม่นยำหรือครบถ้วนของข้อมูลนั้นและความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเป็นทัศนคติส่วนตัวของบุคคลนั้น ๆ และมิได้เป็นความเห็นหรือความรับผิดชอบของซาโนฟี่ ประเทศไทยแต่อย่างใด

สิ่งใด ๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ รวมทั้งความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและข้อมูลที่ซาโนฟี่ ประเทศไทยเป็นผู้ให้เพื่อตอบคำถามที่ท่านได้ถามผ่านทางเว็บไซต์นี้ (“ข้อมูล”) แสดงไว้เพื่อให้ข้อมูลโดยทั่วไปเท่านั้น มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำทางการแพทย์อย่างเฉพาะเจาะจงและ/หรือเป็นการวินิจฉัยโรคแต่อย่างใด ท่านไม่พึงยึดเป็นคำแนะนำทางการแพทย์และ/หรือการวินิจฉัยโรค หากท่านมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเสมอ แม้ซาโนฟี่ ประเทศไทยจะพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ข้อมูลที่แม่นยำและเป็นปัจจุบัน แต่นั่นมิได้เป็นการแสดงออกหรือสื่อเป็นนัยว่าเป็นการรับรองหรือเป็นการแสดงว่าข้อมูลนั้นจะครบถ้วนและแม่นยำ

3. การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ภายนอกซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์นี้มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของซาโนฟี่ ประเทศไทยและเป็นอิสระจากซาโนฟี่ ประเทศไทย การเชื่อมต่อระหว่างเว็บไซต์นี้กับเว็บไซต์ภายนอกมิได้หมายความว่าซาโนฟี่ ประเทศไทยเห็นชอบกับเนื้อหาของเว็บไซต์นั้น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการนำเนื้อหาของเว็บไซต์นั้น ๆ ไปใช้ ซาโนฟี่ ประเทศไทยไม่มีภาระต้องรับผิดใด ๆ ต่อสิ่งที่เกิดจากเว็บไซต์ภายนอก
อนึ่ง เป็นความรับผิดชอบของท่านเองที่จะต้องใช้ความระมัดระวังป้องกันมิให้ได้รับไวรัสคอมพิวเตอร์ ม้าโทรจันหรือหนอนคอมพิวเตอร์อื่นใดจากการใช้งานเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์ภายนอกอาจใช้ hypertext เพื่อเชื่อมต่อมายังเว็บไซต์นี้ การเชื่อมต่อในลักษณะดังกล่าวจะกระทำมิได้หากยังมิได้รับอนุญาตจากซาโนฟี่ ประเทศไทย ในกรณีใดก็ตาม ซาโนฟี่ ประเทศไทยไม่มีภาระรับผิดต่อการไม่สามารถเรียกชมเว็บไซต์เหล่านั้นได้ และซาโนฟี่ ประเทศไทยมิได้ดำเนินการตรวจพิจารณาอย่างละเอียด หรือตรวจสอบหรือให้ความเห็นชอบเว็บไซต์เหล่านั้น และไม่มีภาระต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหา การโฆษณา ผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบอื่นใดที่ปรากฏอยู่หรือเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์เหล่านั้

4. ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลอื่น ๆ

4.1

เว็บไซต์นี้มิได้มีวัตถุประสงค์จะรับข้อมูลส่วนตัวจากท่าน การที่ท่านให้ข้อมูลส่วนตัว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อและรายละเอียดสำหรับติดต่อแก่ซาโนฟี่ ประเทศไทยผ่านเว็บไซต์นี้ และการที่ท่านให้ข้อมูลส่วนตัวแก่ซาโนฟี่ ประเทศไทยไม่ว่าจะผ่านแบบ “ติดต่อเรา” หรือสมัครงานทางหน้าร่วมงานกับเราเป็นความสมัครใจของท่าน ซาโนฟี่ ประเทศไทยจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวนั้นต่อบุคคลที่สาม เว้นเสียแต่เป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้ให้บริการที่มีข้อตกลงทำการบำรุงรักษาและ/หรือบริหารเว็บไซต์นี้ให้แก่ซาโนฟี่ ประเทศไทย ซาโนฟี่ ประเทศไทยจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อตอบคำถามของท่าน และ/หรือเพื่อตอบแบบสมัครงาน ข้อมูลส่วนตัวจะถูกเก็บไว้เพียงช่วงเวลาที่ใช้ดำเนินการให้ลุล่วงวัตถุประสงค์ของแต่ละกรณีเท่านั้น

เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนตัวแก่ซาโนฟี่ ประเทศไทยเพื่อรายงานเหตุไม่พึงประสงค์ การให้ข้อมูลดังกล่าวถือเป็นความสมัครใจของท่าน ซาโนฟี่ ประเทศไทยจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านต่อบุคคลภายนอก เว้นเสียแต่เป็นการให้ข้อมูลต่อผู้ให้บริการที่ได้ทำข้อตกลงทำการบำรุงรักษาและ/หรือบริหารเว็บไซต์นี้ให้แก่ซาโนฟี่ ประเทศไทยและต่อหน่วยงานกำกับดูแลตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซาโนฟี่ ประเทศไทยอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อกระบวนการรายงานภายในของบริษัทและเพื่อติดต่อท่านเกี่ยวกับเหตุไม่พึงประสงค์นั้น ข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจถูกถ่ายโอนไปยังขอบเขตอำนาจภายนอกประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ ท่านยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลไปยังขอบเขตอำนาจอื่นที่อาจนำข้อมูลนั้นไปดำเนินการ ข้อมูลส่วนตัวจะถูกเก็บไว้เพียงช่วงเวลาที่ใช้ดำเนินการให้ลุล่วงวัตถุประสงค์ของแต่ละกรณีเท่านั้น
ซาโนฟี่ ประเทศไทยจะพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ปลอดภั

4.2

เว็บไซต์นี้ไม่มีวัตถุประสงค์จะรับข้อมูลอันเป็นความลับจากท่าน ดังนั้น เว้นเสียแต่ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวถึงข้างต้น ข้อมูลใด ๆ ก็ตาม ในรูปแบบใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร ข้อมูล ภาพกราฟฟิก คำถาม ข้อเสนอแนะ ความคิดรวบยอด ความเห็นหรืออื่น ๆ ที่ท่านได้ส่งให้แก่ซาโนฟี่ ประเทศไทยผ่านทางเว็บไซต์นี้จึงไม่จัดว่าเป็นความลับไม่ว่าในสถานการณ์ใด ๆ ดังนั้น การที่ท่านส่งข้อมูลนี้ให้แก่ซาโนฟี่ ประเทศไทยจึงเป็นการมอบสิทธิอันเพิกถอนมิได้แก่ซาโนฟี่ ประเทศไทยให้นำข้อมูลไปใช้ ผลิตซ้ำ ตีพิมพ์เผยแพร่ ดัดแปลงและ/หรือส่ง ท่านรับรองว่าข้อมูลใด ๆ ที่ท่านให้แก่ซาโนฟี่ ประเทศไทยหรือบุคคลที่สามผ่านทางเว็บไซต์นี้ (ก) มีความแม่นยำ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์และเชื่อถือได้ (ข) ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม (ค) ไม่เป็นการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง กล่าวร้าย ข่มขู่ แอบติดตาม คุกคามหรือละเมิดสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมาย เช่น สิทธิในความเป็นส่วนตัวและเป็นสาธารณะ ของผู้อื่น และ/หรือ (ง) ไม่เป็นการเผยแพร่สื่อหรือข้อมูลที่มีลักษณะหมิ่นประมาท ลามก อนาจาร ทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือผิดกฎหมาย และท่านจะชดใช้ค่าเสียหายแก่ซาโนฟี่ ประเทศไทยกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือเสียหายขึ้นเนื่องจากการละเมิดใด ๆ ดังกล่าว ซาโนฟี่ ประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ ต่อสิ่งที่เกิดจากเนื้อหาของข้อความและ/หรือข้อมูลดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความผิดพลาด การเสื่อมเสียชื่อเสียง การหมิ่นประมาท การใส่ร้ายป้ายสี การละเว้น ความเท็จ ความลามกอนาจาร ความหยาบคาย อันตรายหรือความไม่เที่ยงตรงอันเกิดจากข้อมูลดังกล่าว

ซาโนฟี่
ประเทศไทยสงวนสิทธิ์ที่จะจำกัดการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่านโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าเมื่อทราบว่าการใช้งานของท่านอาจละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ทั้งนี้ซาโนฟี่ ประเทศไทยไม่มีภาระจะต้องดำเนินการดังกล่าวแต่อย่างใด

4.3

ข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่ท่านส่งให้แก่ซาโนฟี่ ประเทศไทยเป็นความสมัครใจของท่าน ท่านไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทนสำหรับข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ท่านได้นำเข้าบนเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าเพื่อตัวท่านเองหรือบุคคลอื่

5. การจำกัดความรับผิด

ซาโนฟี่ ประเทศไทยพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้แม่นยำและเป็นปัจจุบัน ซาโนฟี่ ประเทศไทยสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเนื้อหาในเวลาใดก็ตามโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ซาโนฟี่ ประเทศไทยไม่สามารถรับรองได้ว่าข้อมูลที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์นี้จะแม่นยำ ถูกต้อง เป็นปัจจุบันหรือครบถ้วนสมบูรณ์
ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ซาโนฟี่ ประเทศไทยและ/หรือกิจการในเครือไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหาย ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ จุดกำเนิดใด ๆ ลักษณะใด ๆ หรือผลที่เกิดตามมาใด ๆ ก็ตามจากสาเหตุดังต่อไปนี้และที่มิได้กล่าวถึง


1. ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ไม่แม่นยำ ผิดพลาดหรือตกหล่น หรือ

2. ความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งาน เข้าถึง และ/หรือเชื่อถือข้อมูล

3. ความเสียหายที่เกิดจากการแทรกแซงของบุคคลที่สามจนเป็นเหตุให้ข้อมูลหรือรายการใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ถูกดัดแปลง และ

4. ความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือความสูญเสียที่เกิดตามมา ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ จุดกำเนิดใด ๆ ลักษณะใด ๆหรือด้วยผลที่เกิดตามมาใด ๆ แม้ซาโนฟี่ ประเทศไทย และ/หรือกิจการในเครือจะรับทราบคำเตือนว่าอาจเกิดความเสียหายหรือความสูญหายดังกล่าว ด้วยสาเหตุจาก (ก) การเข้าถึงเว็บไซต์นี้ หรือเนื่องจากความไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ (ข) เพราะการใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมทั้งไวรัสที่อาจทำให้คอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของท่านเสียหาย และ/หรือ (ค) เพราะความเชื่อถือข้อมูลที่มาจากเว็บไซต์นี้โดยตรงหรือที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์นี้อีกทอดหนึ่ง


องค์ประกอบของเว็บไซต์นี้แสดงไว้ตามสภาพที่เป็นอยู่ โดยไม่มีการรับรองใด ๆ ไม่ว่าจะโดยนัยหรืออย่างชัดเจน ซาโนฟี่ ประเทศไทยไม่ได้ให้การรับรองไม่ว่าจะโดยนัยหรืออย่างชัดเจน เกี่ยวกับคุณภาพหรือความเหมาะสมขององค์ประกอบและอื่น ๆ ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ

6. ความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์

ท่านรับทราบว่า (ก) โดยหลักการแล้วเป็นไปไม่ได้ที่เว็บไซต์นี้จะปราศจากข้อบกพร่อง และซาโนฟี่ ประเทศไทยไม่สามารถดำเนินการให้เว็บไซต์ไร้ข้อบกพร่องได้ (ข) ข้อบกพร่องอาจเป็นสาเหตุให้เว็บไซต์นี้ใช้การไม่ได้ชั่วคราว และ (ค) เว็บไซต์อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์และ/หรือปัจจัยที่ซาโนฟี่ ประเทศไทยไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ช่องทางการส่งข้อมูลและสื่อสารระหว่างท่านกับซาโนฟี่ ประเทศไทย และระหว่างซาโนฟี่ ประเทศไทยกับเครือข่ายอื่น ๆ

ซาโนฟี่ ประเทศไทยและ/หรือผู้ให้บริการอาจปรับเปลี่ยนหรือขัดจังหวะเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือโดยถาวร เพื่อทำการบำรุงรักษาและ/หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น และ/หรือเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์นี้ ซาโนฟี่ ประเทศไทยไม่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ การพักใช้งานหรือการขัดจังหวะการให้บริการเว็บไซต์นี้

7. ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ข้อมูลในเว็บไซต์และที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์นี้อาจมีการอ้างอิงไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมถึงผลิตภัณฑ์
โครงการและบริการของกลุ่มซาโนฟี่ที่มิได้มีการประกาศหรือให้บริการในบางประเทศหรือบางภูมิภาค หรือที่อาจให้บริการอยู่ภายใต้ชื่ออื่น และอาจขึ้นอยู่กับกฎระเบียบและเงื่อนไขการใช้งานที่แตกต่างไปตามแต่ละประเทศ
การอ้างอิงถึงมิได้หมายความว่ากลุ่มซาโนฟี่ประสงค์จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โครงการหรือบริการเหล่านั้นในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ ขอให้ท่านศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์
โครงการและบริการที่มีอยู่ในภูมิภาคที่ท่านอาศัยอยู่ได้จากกิจการในเครือซาโนฟี่หรือผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของซาโนฟี่ในถิ่นที่ท่านอาศัยอยู่

8. กฎหมายที่ใช้บังคับ

เว็บไซต์นี้และเนื้อหาของเว็บไซต์อยู่ภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย ข้อพิพาทใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้จะต้องดำเนินการภายใต้เขตอำนาจศาลประเทศไทย

9. ภาษาที่ใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำเป็นภาษาไทย หากมีข้อขัดแย้งในการตีความหรือไม่เข้าใจความหมายให้ยึดเนื้อหาภาษาไทยเป็นสำคัญ

Updated: มกราคม 2561