ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ข้อกำหนดสิทธิ์ตามกฏหมายและข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบและนโยบายความเป็นส่วนตัวของซาโนฟี่-อเวนตีส

ซาโนฟี่-อเวนตีส (“ซาโนฟี่-อเวนตีส”) จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้น (“เว็บไซต์”) เพื่อความบันเทิงส่วนตัวของท่าน เป็นแหล่งข้อมูล เพื่อการศึกษา และเพื่อการติดต่อสื่อสาร ขอเชิญท่านค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ได้ตามสะดวก

เนื้อหา: ข้อกำหนดและเงื่อนไข
นโยบายความเป็นส่วนตัว
เว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ได้รับการออกแบบให้เป็นไปตามกฏหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของประเทศไทย แม้ว่าบุคคลทั่วไปจะสามารถเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้ได้
แต่เว็บไซต์และเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับการจัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการเข้าถึงและการใช้งานผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

ในบางครั้งเว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ยา และสภาพความสมบูรณ์ของร่างกาย ตลอดจนวิธีการรักษา ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้มีเจตนานำเสนอความเห็นเพื่อใช้ทดแทนคำแนะนำของผู้ประกอบวิชาชีพเเพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพแต่อย่างใด
ท่านไม่ควรใช้ข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์นี้ไปเพื่อการวินิจฉัยปัญหาด้านสุขภาพหรือความสมบูรณ์ของร่างกายรวมทั้งโรคภัยต่างๆ ท่านควรขอคำปรึกษาจากผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพเสมอ

เว็บไซต์นี้มีข้อมูลเกี่ยวกับซาโนฟี่-อเวนตีส ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าของบริษัทและพนักงาน ตลอดจนสาธารณชนทั่วไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ซาโนฟี่-อเวนตีส ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนหรือให้การรับรองในเรื่องที่ต้องจัดให้มี เรื่องความถูกต้องแม่นยำ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ และซาโนฟี่-อเวนตีส แสดงอย่างชัดเจนในการปฏิเสธพันธะใดๆ ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
ยกเว้นไว้แต่ในส่วนของข้อมูลที่จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามข้อบังคับของสำนักงานอาหารและยา ซาโนฟี่-อเวนตีส ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ตลอดจนรับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือความบกพร่องใดๆ ของเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นการคะเนไปในอนาคต และเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน

รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนโดยไร้ขีดจำกัด ทั้งในการศึกษาวิจัยด้านตัวยา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และในเชิงพาณิชย์

ตลอดจนผลกระทบจากผลิตภัณฑ์คู่แข่ง สิทธิบัตร ความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ รวมทั้งความเสี่ยงต่อการชดใช้โดยบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยา ตลอดจนรายละเอียดในความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่นๆ ที่ได้ระบุไว้เป็นครั้งคราวในรายงานประจำปีของ ซาโนฟี่-อเวนตีส

ด้วยการเข้าเยี่ยมชมและใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) นี้อย่างไม่มีเงื่อนไขและข้อจำกัดใดๆ


ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms and Conditions)

 • ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมและค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ได้อย่างอิสระ และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเนื้อหาต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ ข้อมูลต่างๆ ที่ท่านได้ดาวน์โหลดนั้นสามารถนำมาใช้ได้เพื่อการส่วนตัว โดยไม่เป็นไปในเชิงพาณิชย์ แต่อย่างไรก็ดีท่านไม่สามารถนำข้อมูลหรือเนื้อหาเหล่านั้นไปแจกจ่าย ดัดแปลงแก้ไข ส่งต่อ ใช้ซ้ำ หรือนำไปใช้เพื่อการอันเป็นสาธารณะและเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง ซาโนฟี่-อเวนตีส ลิขสิทธิ์ทั้งหมดและการแสดงสิทธิ์ต่างๆ ที่ระบุอยู่ในข้อมูลและสิ่งต่างๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้ต้องได้รับการสงวนสิทธิ์
 • เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ท่านควรสันนิษฐานว่าเนื้อหาทุกรูปแบบของเว็บไซต์ได้รับการจดลิขสิทธิ์ หากไม่มีการแจ้งหมายเหตุไว้ และไม่สามารถนำมาใช้ได้หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากซาโนฟี่-อเวนตีส รูปภาพของบุคคลและสถานที่ต่างๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์เป็นสมบัติของซาโนฟี่-อเวนตีส และหากสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของซาโนฟี่-อเวนตีส ก็ล้วนเป็นการนำมาใช้โดยได้รับอนุญาตแล้วทั้งสิ้น
 • เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ท่านควรสันนิษฐานว่าเนื้อหาทุกรูปแบบของเว็บไซต์ได้รับการจดลิขสิทธิ์ หากไม่มีการแจ้งหมายเหตุไว้ และไม่สามารถนำมาใช้ได้หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากซาโนฟี่-อเวนตีส รูปภาพของบุคคลและสถานที่ต่างๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์เป็นสมบัติของซาโนฟี่-อเวนตีส และหากสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของซาโนฟี่-อเวนตีส ก็ล้วนเป็นการนำมาใช้โดยได้รับอนุญาตแล้วทั้งสิ้น
 • ซาโนฟี่-อเวนตีสไม่อนุญาตให้ท่านใช้รูปภาพต่างๆ เว้นไว้เสียแต่ว่าได้รับอนุญาตเป็นพิเศษให้ใช้ได้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือโดยการยินยอมเฉพาะที่ระบุไว้ที่ใดที่หนึ่งบนเว็บไซต์ การใช้ภาพต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดกฏหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า กฏหมายความเป็นส่วนตัวหรือกฎหมายสาธารณะ ตลอดจนกฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ด้านการสื่อสาร
 • ท่านเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าใช้เว็บไซต์นี้แต่เพียงผู้เดียว ซาโนฟี่-อเวนตีส และกลุ่มบุคคลที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ หรือจัดทำเว็บไซต์นี้ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้ และค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ของท่าน ความเสียหายดังกล่าวรวมถึงเรื่องไวรัสคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และทรัพย์สินอื่นๆ ของท่าน โดยมิได้ยกเว้นแต่เพียงที่ได้ระบุไว้เบื้องต้น ทุกอย่างบนเว็บไซต์นี้นำเสนอให้ท่านตาม “ที่เป็นอยู่” โดยมิได้มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งการแสดงออกโดยตรงหรือโดยปริยาย รวมทั้ง(แต่ไม่ได้จำกัดต่อการรับประกันสินค้าโดยปริยาย หรือเป็นการรับประกันความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ หรือเป็นการรับประกันว่าจะไม่ละเมิดแต่อย่างใด โปรดทราบว่าในบางประเทศศาลอาจไม่อนุญาตให้ตัดการรับประกันโดยปริยายออกจากการพิจารณา ดังนั้นข้อยกเว้นบางอย่างดังกล่าวแล้วอาจไม่มีผลกับท่าน ท่านควรตรวจสอบกฏหมายท้องถิ่นเพื่อให้ทราบถึงข้อจำกัดและขอบเขตที่เกี่ยวข้องการยกเว้นกฏหมายการประกันโดยปริยายดังกล่าว
 • การติดต่อสื่อสารหรือส่งผ่านข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์โดยใช้จดหมายอิเล็คทรอนิกส์หรือวิธีอื่นใด ตลอดจนข้อมูล คำถาม ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆ ในทำนองเดียวกันนี้จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ ซาโนฟี่-อเวนตีส หรือกลุ่มบริษัทสาขาใด ๆ อาจใช้ข้อความในการสื่อสารหรือวัสดุใด ๆ ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม รวมถึงและไม่จำกัดเพียงแต่การทำซ้ำ การเปิดเผย การส่งต่อ การตีพิมพ์ ประกาศเผยแพร่ต่อสาธารณะและการนำไปใช้อื่นใด และยิ่งไปกว่านั้น ซาโนฟี่-อเวนตีส และกลุ่มบริษัทสาขามีสิทธิ์ที่จะใช้แนวความคิด ความรู้หรือเทคนิคใดๆ ที่อยู่ในการติดต่อสื่อสารและวัสดุข้อมูลที่ส่งผ่านบนเว็บไซต์นั้นไปใช้ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม รวมถึงและไม่จำกัดเพียงการพัฒนา การผลิต และการใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์
 • เครื่องหมายการค้า ตราสัญญลักษณ์ทางการค้า และเครื่องหมายการบริการ (เรียกรวมว่า “เครื่องหมายการค้า”) ที่ได้ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ทั้งที่ได้จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนล้วนเป็นเครื่องหมายการค้าของซาโนฟี่-อเวนตีส ทุกสิ่งที่อยู่บนเว็บไซต์ไม่ควรได้รับการกล่าวอ้างและตีความว่าได้รับอนุญาตและยินยอมให้นำไปใช้ได้ ไม่ว่าจะตีความโดยนัย หรือตีความจากคำกล่าวที่ผิดไปจากความที่ให้ไว้เดิม หรือด้วยวิธีการอื่นใดทั้งในเรื่องใบอนุญาตและ สิทธิที่มีต่อเครื่องหมายการค้า หากปราศจากซึ่งการอนุมัติและการให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากซาโนฟี่-อเวนตีสและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้ว สิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถนำไปใช้ได้ การนำเครื่องหมายการค้า และเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์ไปใช้อย่างไม่ถูกต้องถือเป็น ข้อห้ามอย่างเข้มงวด เว้นไว้เสียแต่ว่าได้รับข้อยกเว้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นๆ ท่านโปรดรับทราบว่า ซาโนฟี่-อเวนตีส จะดำเนินการทางกฏหมายขั้นเด็ดขาดในโทษขั้นสูงสุดในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์ และเนื้อหา หากมีการล่วงละเมิดจะมีการดำเนินการตามกฏหมายอาญา
 • ซาโนฟี่-อเวนตีส ไม่ได้ทำการตรวจสอบการเชื่อมโยงเว็บไซต์ และไม่รับผิดชอบเนื้อหาจากเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีการเชื่อมโยงสู่เว็บไซต์ของซาโนฟี่-อเวนตีส ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปิดสู่หน้าอื่นต่างๆ ที่มีการเชื่อมโยงในเว็บไซต์นั้นท่านต้องรับความเสี่ยงของท่านเอง และทันทีที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์อื่นที่มีการเชื่อมโยงมานั้น ขอให้ท่านศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดและนโยบายของเว็บไซต์นั้นก่อน ทั้งนี้ เนื่องจากอาจมีความแตกต่างไปจากเว็บไซต์นี้
 • แม้ว่า ซาโนฟี่-อเวนตีสจะทำการตรวจสอบการสนทนา การ chat การส่งข้อมูล กระดานแสดงความคิดเห็นและสิ่งที่คล้ายกันนี้ ในเว็บไซต์เป็นครั้งคราว ซาโนฟี่-อเวนตีสก็มิได้มีหน้าที่หรือพันธะใดๆ ในการต้องทำเช่นนั้น เว้นไว้เสียแต่ว่าเป็นข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และซาโนฟี่-อเวนตีส ไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาของเว็บไซต์ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด การกล่าวให้ร้าย การหมิ่นประมาท การปล่อยข่าวเพื่อทำลายชื่อเสียง การละเว้น การกล่าวเท็จ การก่อความลามกอนาจาร สิ่งลามกอนาจาร ความหยาบคาย ความอันตราย และความไม่ถูกต้องแม่นยำต่างๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์
 • ซาโนฟี่-อเวนตีส ไม่อนุญาตให้ท่านส่งผ่านข้อมูลที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย ที่เป็นการคุกคาม หมิ่นประมาท มุ่งทำลายชื่อเสียง หยาบคาย ลามกอนาจาร หรืออื่นใดที่เข้าข่ายเป็นการกระทำผิดกฏหมาย ซาโนฟี่-อเวนตีส จะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฏหมายและศาลอย่างเต็มที่ หากมีการร้องขอหรือสั่งการให้ซาโนฟี่-อเวนตีส เปิดเผยข้อมูลของบุคคลใดที่เป็นผู้ส่งผ่านข้อมูลที่มีเนื้อหาดังกล่าวข้างต้น
 • ซาโนฟี่-อเวนตีส ไม่อนุญาตให้ท่านแก้ไข ทำลายหรือ ทำให้เว็บไซต์ต่างไปจากเดิม ตลอดจนใส่ข้อมูลอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตลงไปในเว็บไซต์ ซาโนฟี่-อเวนตีส ขอเรียนให้ท่านทราบว่า จะปกป้องเว็บไซต์อย่างเต็มที่ และจะดำเนินคดีกับผู้ละล่วงเมิดด้วยกฏหมายขั้นสูงสุดทั้งการตอบโต้ด้านคดีอาญา
ซาโนฟี่-อเวนตีส ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลออกจากเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อและ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขตลอดจนนโยบายอื่นๆ ที่ได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้โดยการปรับปรุงและแจ้งข้อมูลในเว็บไซต์ให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ท่านมีพันธะผูกพันในการยอมรับข้อกำหนดที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ดังนั้นท่านจึงควรที่จะเข้ามาเยี่ยมชมหน้านี้และตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไข ตลอดจนนโยบายต่างๆ ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นระยะ ๆ

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy policy)

เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลประจำตัวโดยเฉพาะเกี่ยวกับตัวท่าน เว้นแต่ท่านจะจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับเราอย่างสมัครใจ หากท่านไม่ต้องการให้เราเก็บข้อมูลประจำตัวโดยเฉพาะเกี่ยวกับตัวท่าน กรุณาอย่าส่งข้อมูลดังกล่าวให้เรา

หากท่านให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวแก่เรา อาทิ ชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เราอาจติดต่อท่านกลับไปทางอีเมล หรือทางไปรษณีย์ เพื่อเสนอข้อมูลต่างๆ ที่เราเชื่อว่าท่านจะสนใจให้กับท่าน และเมื่อนั้น ท่านมีสิทธิ์ที่จะเลือกยกเลิกการใช้บริการดังกล่าวได้ เราไม่ขายหรือส่งต่อข้อมูลของท่านให้กับบริษัทอื่นใด เว้นไว้เสียแต่ว่าข้อมูลของท่านถูกส่งต่อไปยังบริษัทภายนอกเพื่อทำการเข้าระบบและเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งไปรษณีย์เท่านั้น อีเมลและข้อมูลส่วนตัวของท่านเราถือเป็นความลับและได้รับการจัดเก็บอย่างดีกับบริษัท ซาโนฟี่-อเวนตีส และโดยบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากซาโนฟี่-อเวนตีส ภายในบริษัทซาโนฟี่-อเวนตีส ข้อมูลอาจถูกส่งต่อและนำไปใช้โดยเจ้าหน้าที่ของซาโนฟี่-อเวนตีสที่ได้รับอนุญาตในประเทศอื่นๆ อย่างไรก็ดีข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะได้รับการรักษาไว้เป็นความลับอย่างดีตลอดเวลา

ข้อมูลที่มิได้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล เช่นคำถาม การแสดงความคิดเห็น ความคิด และข้อเสนอแนะ จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ และซาโนฟี่-อเวนตีส มีสิทธิ์ในการเปิดเผย และนำมาใช้ โดยไม่มีข้อผูกพันใดๆ กับท่าน ไม่ว่าเพื่อจุดประสงค์ใดและด้วยวิธีใด

อนึ่ง เราอาจบันทึกข้อมูลบางอย่างไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อพัฒนาคุณภาพในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราในครั้งต่อไป ในบางกรณีข้อมูลนี้ จะช่วยให้เราจัดเนื้อหาให้เป็นไปตามความสนใจของท่าน และหลีกเลี่ยงไม่ให้เราถามคำถามเดิมกับท่านเมื่อท่านติดต่อเข้ามาอีกครั้ง และโดยทั่วไปแล้ว ท่านสามารถลบข้อมูล ที่เราเรียกว่า “cookies” จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านได้ในหน่วยบันทึกข้อมูล hard drive หรืออาจตั้งค่าเพื่อกัน cookies หรือแม้กระทั่งตั้งให้เครื่องแสดงสัญญาณเตือนเมื่อจะมีการบันทึก cookies ลงในระบบของท่าน ท่านสามารถอ่านคำชี้แจงหรือใช้ปุ่มช่วยเหลือ Help เพื่อศึกษาเรื่อง cookies ให้มากขึ้นในรายละเอียด

ซาโนฟี่-อเวนตีส มีความห่วงใยเกี่ยวกับการปกป้องรักษาความเป็นส่วนตัวของเยาวชนเป็นอย่างมาก เราไม่มีเจตนาที่จะเก็บบันทึกข้อมูลเฉพาะตัวบุคคลของเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หากแต่เยาวชนนั้นได้ให้ข้อมูลส่วนตัวกับเราแล้ว ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กควรที่จะติดต่อเรา

ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม ที่ท่านไม่ปรารถนาให้เราติดต่อท่าน หรือหากท่านมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อปฏิบัติในเรื่องความเป็นส่วนตัว กรุณาติดต่อกับเรา