สร้างโอกาส

ให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ดีขึ้น

พัฒนา

การมีส่วนร่วมของชุมชนและพนักงาน

จัดการ

ปัญหาท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม

ยึดมั่น

จริยธรรมและความโปร่งใส

ภารกิจของเรา

การรักษาพยาบาลเพื่อทุกคน

ในปี 2559 ซาโนฟี่ได้สนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขให้กับผู้คนจำนวน 241 ล้านคนในกว่า 90 ประเทศทั่วโลก