ในฐานะผู้อยู่เคียงข้างสุขภาพของคุณ และมีสาขามากกว่า 100 ประเทศ อีกทั้งมีพนักงานกว่า 100,000 คนทั่วโลก เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในชุมชนของเรา ผ่านการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ 

เพราะชีวิตคือการเดินทางของสุขภาพ เราเชื่อมั่นในการมีสัมพันธภาพที่ใกล้ชิดกับคนในชุมชน และเราเชื่อว่าเป็นหน้าที่ของเราในการส่งเสริมความยั่งยืนให้แก่ชุมชน

วิธีการของเรา

  •  รับฟังและแบ่งปันสิ่งที่ได้กับคนในชุมชน
  • สนับสนุนการทำกิจกรรมกับผู้ด้อยโอกาสและเข้าร่วมโครงการด้านการศึกษาหรือโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงานใหม่
  • ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง
  • สนับสนุนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมในท้องถิ่น

สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับชุมชนของเรา

เมื่อปี พ.ศ. 2559 ซาโนฟี่ริเริ่มโครงการ  Stakeholder Committee โดยมีเป้าหมายเพื่อหารือในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและผลกระทบต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะกรรมการประกอบด้วยสมาชิกประมาณ 40 คนที่เป็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกบริษัทจากหลากหลายองค์กร ได้แก่ NGO สมาคมผู้ป่วยโรคต่าง ๆ หน่วยราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแล บุคลากรด้านสาธารณสุข นักวิจัย นักธุรกิจและการเงิน สหภาพแรงงาน และสื่อมวลชน

คณะทำงานให้ความสำคัญที่สี่ประเด็นหลัก คือ การเข้าถึงการรักษาพยาบาล ราคาของผลิตภัณฑ์ทางนวัตกรรม แนวทางการบริหารการวิจัยและพัฒนาของซาโนฟี่ และผลกระทบด้านเศรษฐกิจสังคมในท้องถิ่นที่บริษัทดำเนินธุรกิจ